Privacybeleid

https://www.hlelaroyalwines.com/

https://www.hlelaroyalwines.nl/

Over ons privacybeleid 

Hlela Royal Wines geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hlela Royal Wines. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/05/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webshop-software 

MijnWebwinkel 

Onze webshop is ontwikkeld met MijnWebwinkel a.k.a. MyOnlineStore software. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met MyOnlineStore. MyOnlineStore heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. MyOnlineStore is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. MyOnlineStore gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. MyOnlineStore behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen ter verbetering van de eigen dienstverlening.

Webhosting 

Mijnwebwinkel 

Wij maken gebruik van de webhosting- en e-maildiensten van MijnWebwinkel a.k.a. MyOnlineStore. MijnWebwinkel verwerkt persoonsgegevens namens ons en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van hun diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. MijnWebwinkel heeft de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen getroffen, zowel technisch als organisatorisch, om verlies, misbruik en verkeerd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnWebwinkel is op grond van onze overeenkomst met hen verplicht tot geheimhouding.

E-mail en mailinglijsten 

TransIP & Mijnwebwinkel 

Onze website maakt gebruik van TransIP & Mijnwebwinkel, die ons e-mailverkeer en de verspreiding van de nieuwsbrief afhandelt. Eventuele bevestigingsmails of webformulieren die je van onze website ontvangt, worden naar je verzonden via de servers van TransIP & Mijnwebwinkel. TransIP & Mijnwebwinkel gebruiken uw naam en e-mailadres niet voor eigen commerciële doeleinden. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website is verzonden, vindt u een ‘unsubscribe’-link. Wanneer u onderaan onze e-mails op de link ''afmelden'' klikt, ontvangt u geen geautomatiseerde e-mails meer van onze website. Houd er echter rekening mee dat dit een aanzienlijk effect heeft op de functionaliteit van onze website. Je persoonsgegevens worden door TransIP & Mijnwebwinkel beveiligd verzonden, opgeslagen en ontgrendeld. TransIP & Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën om bij te houden of e-mails worden gelezen. Daarnaast verzamelt TransIP & Mijnwebwinkel informatie over jou als ontvanger en over de onderwerpen van deze e-mails, met als doel de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. TransIP & Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van haar dienstverlening en in het kader daarvan te delen met mailboxen van derden en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Betalingsverwerkers

Mollie 

Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de payment provider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken ze betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Transport en logistiek

MyParcel 

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van MyParcel. Voor een succesvolle bezorging is het van belang dat wij uw naam, adres en woongegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat MyParcel onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

Boekhouding

Rompslomp 

Voor onze boekhouding, administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Rompslomp. Wij delen uw naam, adres, woongegevens en algemene gegevens met betrekking tot uw bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, Rompslomp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegd gebruik. Rompslomp is verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens dienovereenkomstig behandelen. Rompslomp gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen 

Meta 

Een deel van onze verkoop loopt via het platform van Meta. Wanneer u een bestelling plaatst bij Meta, deelt Meta uw bestel- en persoonlijke gegevens met ons. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling verder af te handelen en af te ronden. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. 

Doel van de gegevensverwerking 

Het algemene doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens direct verband houdt met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - niet op basis van een verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, dan vragen we eerst om expliciete toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, voor geen enkel ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gehouden tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u onze diensten te kunnen leveren en/of om deze verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen wij op grond van de overheid worden verplicht tot het delen van uw gegevens met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen hieraan te voldoen en te assisteren, maar zullen we, op basis van de wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel onderhouden en bewaren totdat u bij ons aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Zo'n bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar na uw laatste contact of transactie bewaren, tenzij daar een wettelijke reden voor is. Op grond van relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Jouw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een toelichting op deze rechten en hoe u als betrokkene een beroep kunt doen op deze rechten. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen facturen en kopieën van uw gegevens alleen naar e-mailadressen die u bij ons bekend heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, bij vergeten van een verzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat Op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inzage 

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie 

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die in relatie staan tot of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking 

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt dergelijke limieten aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking op te heffen.

Recht van overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, door een derde naar keuze te laten verwerken. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij of derden in opdracht van ons hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat we de eerdere gegevensbeveiliging niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of in opdracht van ons door derden, van uw persoonsgegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. Bij terecht bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden in opdracht van ons, tot dan toe hebben verwerkt, retourneren en daarna de verwerking staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Indien u van mening bent dat dit recht van toepassing is, vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid van invloed zijn op de manier waarop wij recentelijk verzamelde gegevens over uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens 

Hlela Royal Wines 

Fascinatio Boulevard 708 2909 VA Capelle aan den IJssel Nederland T (085) 203-1333 E info@hlelaroyalwines.com 

Neem contact op met de privacyfunctionaris 

Igor Milovanovic 

Contact us

📞+31(0)852031333

🕒Monday, Tuesday, Thursday, and Friday: 10:00 -16:00 hr

[WEBWINKELKEURWIDGET]

 

© 2023 - 2024 Hlela Royal Wines | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.